Aератори

С увеличаването на населението в световен мащаб, нараства и нуждата от чиста вода. Много често интензивната индустриализация допълнително отделя различни замърсяващи водите вещества, които попадат в различни водоеми и езерата, като се намалява значително количеството кислород в тях.  Ниските нива на кислород, комбинирани с минимална циркулация на водата, нарушават естествената екосистема и развалят баланса в изграждащите я подсистеми.
 Видими показатели, че езерото страда от липсата на кислород  са появата на водорасли, водни плевели, насекоми и неприятна миризма. Тези условия са определящи за качеството на водата, особено ако тя се използва за напояване на животни, селскостопански култури и тревни площи. Тези показатели са индикатор за необходимостта от прилагане на управление качеството на водата. Най-естественият начин за това е да се въведе аерираща система. Посредством раздвижването на водата  чрез различни по размер и форма водни струи, се създават течения, които елиминират водния застой, и насищат водата с кислород. При този процес се смесва водата от хладно дъното с тази от топлата повърхност, и се елиминира натрупването на топлинни амплитуди по вертикал в езерата, което допълнително помага за постигането на желаният ефект - чиста вода и здравословна флора и фауна в естествени или изкуствени водоеми!